Thông tin tuyển sinh

Trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Bạc Liêu

Thông tin chung về trường

0291.3825619-0291.3822589
0291.3825619
Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Bạc Liêu
Số 10 đường Cách mạng, Khóm 10, Phường 1, TP. Bạc Liêu.

Thông tin ngành nghề tuyển sinh

Vuốt ngang để xem thông tin
Mã ngành, nghề đào tạo Tên ngành, nghề đào tạo Chỉ tiêu tuyển sinh Hình thức tuyển sinh Thời gian tuyển sinh
Cao đẳng Trung cấp Sơ cấp
5320306 Thư ký văn phòng 80 Xét tuyển - Đợt 1: Từ ra thông báo (28/2/2019) đến hết ngày 06/8/2019; - Đợt 2: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 06/10/2019; - Đợt 3: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 20/12/2019.
5480205 Tin học ứng dụng 30 Xét tuyển - Đợt 1: Từ ra thông báo (28/2/2019) đến hết ngày 06/8/2019; - Đợt 2: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 06/10/2019; - Đợt 3: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 20/12/2019.
5620302 Chế biến và bảo quản thuỷ sản 35 Xét tuyển - Đợt 1: Từ ra thông báo (28/2/2019) đến hết ngày 06/8/2019; - Đợt 2: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 06/10/2019; - Đợt 3: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 20/12/2019.
5620120 Chăn nuôi - Thú y 35 Xét tuyển - Đợt 1: Từ ra thông báo (28/2/2019) đến hết ngày 06/8/2019; - Đợt 2: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 06/10/2019; - Đợt 3: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 20/12/2019.
5620111 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 40 Xét tuyển - Đợt 1: Từ ra thông báo (28/2/2019) đến hết ngày 06/8/2019; - Đợt 2: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 06/10/2019; - Đợt 3: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 20/12/2019.
5320301 Văn thư hành chính 40 Xét tuyển - Đợt 1: Từ ra thông báo (28/2/2019) đến hết ngày 06/8/2019; - Đợt 2: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 06/10/2019; - Đợt 3: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 20/12/2019.
5380101 Pháp luật 30 Xét tuyển - Đợt 1: Từ ra thông báo (28/2/2019) đến hết ngày 06/8/2019; - Đợt 2: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 06/10/2019; - Đợt 3: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 20/12/2019.
5340309 Kế toán xây dựng 30 Xét tuyển - Đợt 1: Từ ra thông báo (28/2/2019) đến hết ngày 06/8/2019; - Đợt 2: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 06/10/2019; - Đợt 3: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 20/12/2019.
6220303 Nuôi trồng thủy sản 70 Xét tuyển - Đợt 1: Từ ra thông báo (28/2/2019) đến hết ngày 06/8/2019; - Đợt 2: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 06/10/2019; - Đợt 3: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 20/12/2019.
5220303 Nuôi trồng thủy sản 80 Xét tuyển - Đợt 1: Từ ra thông báo (28/2/2019) đến hết ngày 06/8/2019; - Đợt 2: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 06/10/2019; - Đợt 3: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 20/12/2019.
5340302 Kế toán doanh nghiệp 90 Xét tuyển - Đợt 1: Từ ra thông báo (28/2/2019) đến hết ngày 06/8/2019; - Đợt 2: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 06/10/2019; - Đợt 3: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 20/12/2019.
5340307 Kế toán hành chính sự nghiệp 35 Xét tuyển - Đợt 1: Từ ra thông báo (28/2/2019) đến hết ngày 06/8/2019; - Đợt 2: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 06/10/2019; - Đợt 3: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 20/12/2019.
5340303 Kế toán lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội 30 Xét tuyển - Đợt 1: Từ ra thông báo (28/2/2019) đến hết ngày 06/8/2019; - Đợt 2: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 06/10/2019; - Đợt 3: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 20/12/2019.
5620129 Phát triển nông thôn 20 Xét tuyển - Đợt 1: Từ ra thông báo (28/2/2019) đến hết ngày 06/8/2019; - Đợt 2: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 06/10/2019; - Đợt 3: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 20/12/2019.
5480105 Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính 20 Xét tuyển - Đợt 1: Từ ra thông báo (28/2/2019) đến hết ngày 06/8/2019; - Đợt 2: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 06/10/2019; - Đợt 3: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 20/12/2019.
5480106 Công nghệ kỹ thuật phần mềm máy tính 50 Xét tuyển - Đợt 1: Từ ra thông báo (28/2/2019) đến hết ngày 06/8/2019; - Đợt 2: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 06/10/2019; - Đợt 3: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 20/12/2019.
6340301 Kế toán 30 Xét tuyển - Đợt 1: Từ ra thông báo (28/2/2019) đến hết ngày 06/8/2019; - Đợt 2: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 06/10/2019; - Đợt 3: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 20/12/2019.
5210225 Thanh nhạc 30 Xét tuyển - Đợt 1: Từ ra thông báo (28/2/2019) đến hết ngày 06/8/2019; - Đợt 2: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 06/10/2019; - Đợt 3: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 20/12/2019.
5810103 Hướng dẫn du lịch 20 Xét tuyển - Đợt 1: Từ ra thông báo (28/2/2019) đến hết ngày 06/8/2019; - Đợt 2: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 06/10/2019; - Đợt 3: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 20/12/2019.
5220301 Quản lý văn hóa 30 Xét tuyển - Đợt 1: Từ ra thông báo (28/2/2019) đến hết ngày 06/8/2019; - Đợt 2: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 06/10/2019; - Đợt 3: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 20/12/2019.
5320205 Thư viện 20 Xét tuyển - Đợt 1: Từ ra thông báo (28/2/2019) đến hết ngày 06/8/2019; - Đợt 2: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 06/10/2019; - Đợt 3: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 20/12/2019.
5210205 Nghệ thuật biểu diễn cải lương 20 Xét tuyển - Đợt 1: Từ ra thông báo (28/2/2019) đến hết ngày 06/8/2019; - Đợt 2: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 06/10/2019; - Đợt 3: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 20/12/2019.
Kỹ thuật công nghệ nuôi tôm thẻ chân trắng 105 Xét tuyển - Đợt 1: Từ ra thông báo (28/2/2019) đến hết ngày 06/8/2019; - Đợt 2: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 06/10/2019; - Đợt 3: Tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 20/12/2019.